13 juli 2022

Vergunningsprocedure Luminosity roept veel vragen op

Voor een evenement moet de burgemeester vergunning geven. Zo is het dan ook gegaan bij het afgelopen Luminosity Beach Festival. Die vergunning werd krap drie weken voordat het zou plaatsvinden openbaar gemaakt, terwijl de officiële bezwaartermijn zes weken is. Deze late publicatie van de vergunning heeft de redactie van deze krant ertoe aangezet om de hele vergunningsprocedure nader tegen het licht te houden. De gemeente, zo blijkt, heeft daarin serieuze steken laten vallen.

De burgemeester heeft voor dit evenement toestemming gegeven op basis van de regels vastgelegd in de APV (Algemene Plaatselijke Verordening). Simpel gezegd: het evenement mag doorgaan op voorwaarde dat het geluid niet harder is dan X decibel, het niet later dan … is afgelopen, ambulances erbij kunnen komen, enz.

De Raad van State – de hoogste rechtsprekende instantie in ons land – heeft echter al eerder geoordeeld dat alleen maar toetsen op de APV niet voldoende is. Er moet een zorgvuldige afweging van de belangen van alle betrokkenen plaatsvinden op basis van uitgangspunten beschreven in een ‘Bestemmingsplan evenementen’, dat elke gemeente moet hebben. Daarin gaat het om een visie op hoe de gemeente omgaat met de belangen van ondernemers, omwonenden, milieu, enzovoort. En hoe de gemeente die belangen afweegt. De APV alleen mag volgens de Raad van State dus niet gelden als toetsingskader als de zogeheten ruimtelijke aanvaardbaarheid in het geding is. Daarbij gaat het o.a. om parkeer- en verkeerhinder en geluidsoverlast. En die was in het geding en was dat ook al bij de opbouw in de weken voorafgaand aan het Luminosity-event.

Verouderd en inadequaat bestemmingsplan

De gemeente heeft dus door alleen te toetsen op grond van de regels van de APV een steek laten vallen. Anderzijds kon de gemeente ook bijna niet anders dan die steek laten vallen, omdat Zandvoort eenvoudigweg niet over een adequaat bestemmingsplan voor evenementen beschikt. Er is wel een nota evenementenbeleid, waarover de gemeenteraad vorig jaar gezegd heeft dat “in 2022 wordt bekeken of het evenementenbeleid in de toekomst kan worden vernieuwd. Het evenementenbeleid dateert van 2006 en is verouderd.” Deze nota, inmiddels 16 jaar oud, is echter niet alleen verouderd, omdat het verwijst naar verordeningen die nóg ouder zijn, het bevat ook nauwelijks de belangenafweging die de Raad van State voorschrijft. Na een karige benoeming van een aantal belangen van partijen wordt eenvoudigweg gezegd:

“Bij evenementen die heel waardevol voor de marketing van Zandvoort zijn, is het van belang gezamenlijk (organisator en gemeente) te zoeken naar de mogelijkheden om het te laten plaatsvinden, ook al lijkt het in eerste instantie niet te voldoen aan de letterlijke regels van het beleid.”

Met andere woorden: regels zijn ondergeschikt aan economische belangen. Een dergelijke concluderende ‘afweging’, waarin eigenlijk algemene belangen als veiligheid, milieu en gezondheid voorop hadden moeten staan, staat ver af van wat de Raad van State voor ogen heeft.

Evenementenbeleid zo snel mogelijk verbeteren

Dat is een tekortkoming die ernstiger is dan het incidenteel laten vallen van een steek hier en daar. Formeel (juridisch) is het nu immers de vraag of de gemeente wel vergunningen mág verlenen voor evenementen waar die ruimtelijke aanvaardbaarheid aan de orde is. De gemeenteraad zou er dus goed aan doen om niet te gaan kijken óf de nota “in de toekomst kan worden vernieuwd”, maar deze vernieuwing liever vandaag dan morgen te realiseren.

Ondertussen zijn er wel achteraf nog bezwaren ingediend bij de gemeente tegen de vergunningverlening aan Luminosity. We houden u vanzelfsprekend op de hoogte.

Pierre Winkler

Deel dit: