19 oktober 2022

Tijdelijke huisvesting voor jongeren op terrein van Manege Rückert

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de voortijdige beëindiging van de erfpacht van Manege Rückert aan de Heimansstraat. Daarmee zou de weg worden vrijgemaakt om er, vooruitlopend op een definitief woningbouwplan, voor een periode van minimaal tien jaar tijdelijke jongerenhuisvesting te realiseren.

De erfpacht voor Manege Rückert liep nog door tot half november 2027. Toen duidelijk werd dat de gemeente niet bereid was om die erfpacht te verlengen, heeft de eigenaar verzocht om de erfpacht voortijdig te beëindigen. Er is nu overeenstemming bereikt over de condities en voorwaarden van beëindiging van het erfpachtrecht op uiterlijk 1 januari 2023.

Als de raad ermee instemt, zal de gemeente een vergoeding van € 400.000 aan de eigenaar van de manege betalen voor de aanwezige opstallen en nog eens € 241.637 vrijmaken voor de sloop en het bouwrijp maken van het terrein aan de Heimansstraat. De kosten die gemoeid zijn met de vergoeding voor de opstallen, de sloop en het bouwrijp maken van het perceel wegen ruim op tegen de wens voor versnelde woningbouw, zo staat te lezen in het collegebesluit.

Vooruitlopend op het opstellen een stedenbouwkundige visie in aanloop naar definitieve woningbouw heeft Pré Wonen aangegeven bereid te zijn onderzoek te doen om tijdelijke huisvesting voor jongeren op de locatie van de manege te realiseren. Met de tijdelijke huisvesting kan het aanbod van sociale huurwoningen voor jongeren (tot 28 jaar) worden verruimd. Gedacht wordt aan dertig tot veertig woningen en het benodigde perceel krijgt Pré Wonen kosteloos in gebruik.

Piet Bom

Deel dit: