27 oktober 2021

Terugblikken en vooruitkijken in raadsvergadering

Het eerste dat dinsdag opviel is dat de gemeenteraad weer in de ‘oude’ opstelling bijeen komt, voor het eerst in anderhalf jaar. Dit benadrukt ook voorzitter David Moolenburgh tijdens de opening van de vergadering. “Ik hoop dat we in deze setting kunnen blijven zitten. Ondanks de zorgwekkende ontwikkelingen rondom het coronavirus.” De raadsvergadering van 26 oktober stond in het teken van de algemene politieke beschouwingen. Maar ook een tweetal andere grote bespreekstukken stond op de agenda.

Als eerste agendapunt werd de renovatie van theater De Krocht behandeld. Het overgrote deel van de fracties zag dit punt als een hamerstuk. Onder meer Astrid van der Veld (GBZ) maakt zich wel zorgen over de krapte van het budget van 1,1 miljoen euro. Zij verwacht dat het uiteindelijk benodigde geldbedrag het dubbele zou kunnen zijn. D66-fractievoorzitter Michiel Hermsen stelt voor om de 100.000 euro aan duurzaamheidsmaatregelen uit de SIA te halen en niet uit duurzaamheidsfonds. “Omdat deze nog niet volledig is vastgesteld.”

Met instemming van de raad werd het raadsvoorstel hierop geamendeerd, waardoor niet 607 maar 707 duizend euro uit de SIA zal worden gehaald. Maar bovenal geldt: de schop kan in de grond, want met een budget van 1,1 miljoen euro voor de opknapbeurt van theater De Krocht stemde de raad dus unaniem in dinsdagavond.

Jongeren

Er is veel steun voor de motie van D66, ingediend bij het bespreekstuk Najaarsnota 2021, over extra budget voor Jongerenwerk Zandvoort. Wethouder Raymond van Haeften staat positief tegenover het beschikbaar stellen van extra budget hiervoor: “In het kader van preventief toezicht zijn extra middelen van groot belang.” De wethouder gaf bovendien aan te willen kijken naar wat structureel mogelijk is om meer ruimte te creëren voor Jongerenwerk Zandvoort. Uiteindelijk werd de Najaarsnota aangenomen met 10 voorstemmen (D66, PVV, GroenLinks, PvdA, GBZ, Fractie Drommel) en 6 tegenstemmen (VVD en OPZ).

Algemene beschouwingen

Vervolgens kwamen de Algemene Politieke Beschouwingen aan bod. De begroting 2022 werd daarin doorgenomen. Door iedere partij op zijn eigenwijze. Met de gemeenteraadsverkiezingen van komende maart in het vooruitzicht werden de grote verschillen tussen partijen, maar ook de overeenkomsten nog eens goed duidelijk.

Allereerst kwam Peter Kramer van de Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) aan het woord. De partij is niet positief gestemd in de algemene beschouwingen, maar ziet wel dat ons dorp op de kaart is gezet. Bijvoorbeeld met de terugkomst van de Formule 1. OPZ waarschuwt echter voor verslechtering van de financiële positie van de gemeente Zandvoort. De partij ziet vooral dat veel keuzes doorgeschoven worden naar de nieuwe raad.

D66-fractievoorzitter Michiel Hermsen kijkt op een veel positievere manier terug op de afgelopen vier jaar. Hermsen ziet dat het goed gaat met Zandvoort, ondanks de coronacrisis. Maar ook zij voorzien grote uitdagingen voor de komende jaren, waarin ook weer veel besluitvorming op de planning staat.

Persoonlijk

Het ging dinsdagavond bovendien meermaals over de onderlinge verhoudingen in de gemeenteraad. Martijn Hendriks (VVD) besteedde in zijn eerste termijn aandacht aan de bestuurscultuur die volgens hem in de afgelopen vier jaar is verslechterd. Hoewel het voornemen van de raad in 2018 was om uit te gaan van wat hen bindt, ziet Hendriks steeds vaker persoonlijke aanvallen over en weer gaan waar er beter inhoudelijke discussies zouden gevoerd moeten worden. Hij roept zijn collega’s op tot zelfreflectie en om de verbinding met elkaar te zoeken.

Ook Karim El Gebaly (GroenLinks) deed een boekje open over zijn ervaringen de afgelopen raadsperiode. Hij kwam met een persoonlijk verhaal. El Gebaly benadrukte tijdens zijn inbreng de toestand van jongeren en welke rol de gemeente hier in heeft om die te verbeteren. Armoedebestrijding en perspectief bieden voor deze generatie ziet hij als grote uitdaging.

Positief

Kees Mettes van het CDA sprak zijn trots uit over de begroting die voorligt. De partij voorziet veel kansen voor Zandvoort, maar ziet dat er ook al veel gebeurt. Vooral op het gebied van woningbouw is er veel in ontwikkeling. Ook staat CDA Zandvoort positief tegenover het groenbeleid en de energietransitie warmte.

Iets waar de PVV van Ronald van Tiggelen zich totaal niet in kon vinden. Uit zijn inbreng bleek dat de ‘klimaathysterie’ de voornaamste reden was voor zijn partij om uiteindelijk tegen de begroting te stemmen.

Bewogen tijd

Veel partijen benadrukten het effect van de coronacrisis op de afgelopen raadsperiode. Maaike Koper (PvdA) gaf in haar inbreng aan dat de steun en hulp vanuit de gemeente in deze coronatijd goed heeft uitgepakt voor Zandvoort. Koper ging in haar inbreng de strijd aan met beleggers op de woningmarkt en riep het college ook op om met deze particulieren om tafel te gaan. Wethouder Gert-Jan Bluijs (Wonen) ziet hier mogelijkheden in.

Ook Astrid van der Veld (GBZ) ziet de afgelopen vier jaar als een bewogen periode. De fractie kwam met een motie om visgraat parkeren in te stellen voor de Tollensstraat. Verantwoordelijk wethouder parkeren Ellen Verheij gaf in de beantwoording aan hier naar te willen gaan kijken, wat de indiening van de motie in tweede termijn overbodig maakte.

Tenslotte kwam Hans Drommel (Fractie Drommel) aan het woord voor zijn inbreng voor de algemene beschouwingen. Hij memoreerde aan het feit dat hij sinds mei als zelfstandig fractie heeft geopereerd met steun aan de coalitie. Drommel staat positief tegenover de voorgenomen begroting. Ook bedankt hij de mensen die zich hebben ingespannen voor het opstellen ervan, net als een aantal andere partijen dat eerder in hun inbreng deden.

Stemming

Uiteindelijk werd de begroting in stemming gebracht. Waar OPZ en PVV in eerste termijn al aangaven niet met deze begroting in te stemmen, bevestigde VVD dat in hun tweede termijn. Volgens de VVD-fractie zou onder meer het risico op de verhoging van gemeentelijke belastingen worden verhoogd met deze programmabegroting en daar is de partij geen voorstander van. Alle coalitiepartijen (D66, CDA, GroenLinks, PvdA, GBZ en Fractie Drommel) stemden voor.

De vergadering werd om de redelijke tijd van 23.09 uur afgesloten door voorzitter David Moolenburgh. De eerstvolgende keer dat de raadsleden elkaar treffen is tijdens de commissievergadering van dinsdag 9 november.

Tekst: Jelmer Koper

Deel dit: