10 november 2022

Raad unaniem akkoord met begroting na veelzeggende avond

De algemene beschouwingen zijn woensdagavond behandeld in de gemeenteraadszaal van Zandvoort. Van groot naar klein gaven de negen partijen hun visie op de jaarlijkse begroting en plannen van het college voor 2023-2027. Na veel woorden over en weer, stemde uiteindelijk de volledige gemeenteraad voor de begroting.

De vergadering begon vol goede moed en positiviteit. Voorzitter David Moolenburgh refereerde kort aan 300 jaar Paulus Loot. “De aankoop van Heerlijkheid Zandvoort in 1722 wordt het komende jaar op verschillende manier gevierd in ons dorp”, aldus Moolenbrugh. Hij kondigt ook een chocolaatje aan die de aanwezigen zouden krijgen bij de eerste thee- en koffieronde. Al snel werd overgegaan tot de de orde van de dag: de algemene beschouwingen.

“Na jaren van regen in een raadsperiode met veel wisselingen, is er nu al 6 maanden zonneschijn in een fijne sfeer”, beschreef Sven Drommel (VVD) in zijn toespraak van achter het speciaal voor deze avond geïnstalleerde spreekgestoelte links naast de voorzitter. Ook Jerry Kramer van grootste partij Jong Zandvoort, die de beschouwingen aftrapte, zei dat er een dikke streep staat onder het verleden. Kramer meldde dat zijn partij voornemens is het bezitten van een tweede woning sterk te ontmoedigen. “Het moet niet meer leuk zijn om een tweede huis te hebben, daarvoor is het te belangrijk voor het woningaanbod.”

Energiecrisis
Coalitiepartij CDA uitte zorgen over de toekomst van Zandvoort: “We lijken nog te vaak te moeten bijsturen, in plaats van werken aan nieuwe plannen. De houdbaarheid van begrotingsplannen zien wij afbrokkelen.” Fractievoorzitter Kevin Stephan is wel tevreden met de plannen om energiearmoede tegen te gaan, maar houdt een vinger aan de pols om toch meer te kunnen doen. Verder benadrukte hij in zijn inbreng goede ontwikkeling te zien op het gebied van woningbouwprojecten die nu echt op gang komen. “De speciale wethouder voor projecten draagt bij aan het soepelere verloop hiervan.”

In de inbreng van Ouderenpartij Zandvoort (OPZ) legde Belinda Göransson nadrukkelijk de verbinding met de oorlog in Oekraïne. “Zandvoort zou net zo slagvaardig als bij de coronacrisis willen optreden in de huidige energiecrisis, met het bestrijden van armoede en kostendruk voor inwoners.” Zo wil de partij de energietoeslag ook beschikbaar maken voor studenten.

Ook de PVV-fractie kijkt graag vooruit en liet het verleden achter zich. In tegenstelling tot voorgaande jaren zagen zij zelfs een opening om voor de begroting te stemmen. “De Zandvoorter moet weer op 1 worden geplaatst. Daar passen de uitgaven voor duurzaamheid niet bij. Duurzaamheid betreft voor ons nog altijd vooral ‘duur'”, betoogde Marco Deen. Verder vragen zij aandacht voor het verder beperken van statushouders, met de huidige opvangcrisis in het achterhoofd. Hoofdzakelijk uitte Deen zijn zorgen over de kostendruk die ook voor inwoners “flink wordt verhoogd” met de stijging van de afvalstoffenheffing met 9,4%. Hierop kondigde hij ook aan een amendement in te dienen.

Wethouder Bluijs gaf in zijn termijn aan dat deze stijging tot een van de laagste van Nederland behoort. Maaike Koper (PvdA) ondersteunde het verhaal van de PVV dat dit alsnog voor een flinke verhoging van de lasten zorgt.

Duurzame toekomst
Naast het tegengaan van energiearmoede zet GroenLinks nadrukkelijk in op het thema vergroening en duurzaamheid van Zandvoort. De partij wil in gesprek met de raad over een vuurwerkverbod en het afschaffen van de jaarlijkse kerstbomenverbranding. Ook wil de partij van Karim el Gebaly een schoner strand. Een rookvrij strand zelfs, daar zou GroenLinks later een motie voor indienen.

“Hoe gaat het met je? Goed! Uiteraard zeg je dat. Want als het niet goed gaat zeg je dat niet”, zo opende Maaike Koper (PvdA) haar betoog. “Als de maand nog lang duurt maar je portemonnee al leeg is. En je schulden opbouwt. Dat post je niet op Instagram.” In haar inbreng legde Koper de nadruk op de toestand van het minimabeleid en het ondersteunen van de kwetsbare groepen, bovenop de noodgrepen die nu al van kracht zijn.

Zandvoort Echt Een (ZEE) liet in de inbreng merken dat zij graag meer aandacht willen voor de bestuurscultuur en daarin vooral de wisselwerking tussen raad, coalitie en college. Een gesprek over de invulling van de kernwaarden is daar een onderdeel van. Verder zei fractievoorzitter Mirko Gerrits het college te willen oproepen om ook aandacht te vragen voor de middeninkomens bij het bestrijden van energiearmoede en financiële problemen in het algemeen.

Vertrouwen
Michiel Hermsen (D66) ging als enige niet achter het spreekgestoelte staan tijdens zijn beschouwing. “Dat past dan ook wel weer bij mijn eigenwijze karakter”, vond hij zelf. Zijn partij ziet de toekomst somber in. Hermsen had het zelfs over een recessie in 2023. Wat betreft de koopkracht van bewoners “wacht het college te veel af”, is hij van mening. Verder uitte hij duidelijke kritiek op de drie ambities in het coalitieakkoord over respect, vertrouwen en openheid. “Het zomaar aanpassen van het parkeerbeleid is ongewenst”. Dat bevordert niet het vertrouwen in de politiek, concludeerde Hermsen.

Toch blijkt de wens uit de inbreng van andere partijen, waaronder PVV en ZEE, om de signalen uit de samenleving om te zetten in concrete wijzigingen. De PvdA ziet liever dat zorgvuldig wordt omgegaan met de enquêtering om te voorkomen dat er onduidelijkheid ontstaat. Wethouder Hendriks gaf in zijn beantwoording aan zich te kunnen herkennen in beide verhalen. Hij vond voldoende mandaat vanuit de raad te hebben om eerder in te kunnen grijpen.

Korte schorsing

Na beantwoording van alle wethouders in eerste termijn volgde een korte schorsing na een punt van orde van D66. Samen met PvdA waren zij het niet eens met de manier waarop wethouder Gert-Jan Bluijs zijn beantwoording invulde. Hij besprak daarin onder meer het aangekondigde amendement van de PvdA over de maatregelen tegen energiearmoede. De partijen waren van mening dat dit niet gepast is omdat het stuk formeel nog niet ingediend is. “Eerst een discussie hierover met de raad is wenselijker. Op deze manier vind ik het echt een onwaardige manier van behandeling”, aldus Michiel Hermsen.

Voorzitter Moolenburgh kon zich niet vinden in de woorden van D66. Hij vond het logisch dat de wethouder een aangekondigd amendement of motie alvast meeneemt in zijn behandeling. “Het is een veel praktischere manier van behandeling en het scheelt tijd”, steunde Jerry Kramer de woorden van de voorzitter. Een aantal raadsleden kwam na de schorsing met minder positieve blikken de raadszaal terug naar binnen. Waarom blijft onduidelijk, de vergadering werd voortgezet zonder in te gaan op wat er is besproken tijdens de schorsing. Vervolgens werd overgegaan op de tweede termijn van de raad, met het indienen van moties en amendementen.

Maatwerk
Coalitiepartijen verwezen bij het PvdA-amendement over het oprekken van het bestaansminimum van 120 naar 130% naar het toegezegde maatwerk van het college bij het behandelen van mensen die in de knel komen door stijgende kosten. Indiener Maaike Koper zocht naar de ruimte die er is om toch iets extra’s te doen. “Naast de energietoeslag bestaat er ook een bijzondere bijstand. Veel mensen rond de drempel van 120% vinden de weg voor hulp niet. Door dat percentage op te rekken naar 130, bereik je in een klap meer mensen.” Bij de stemming werd duidelijk dat er geen meerderheid was. Alle coalitiepartijen waren tegen (11) tegenover 6 stemmen voor van PvdA, GroenLinks, D66 en PVV. In gemeente Amsterdam werd deze week wel zo’n vergelijkbare maatregel getroffen.

De voltallige oppositie wilde bovendien de verhoging van de afvalstoffenheffing met 9,4% voorkomen. Een amendement van PVV riep daartoe op. De reactie van de coalitiepartijen was dat deze verhoging nodig is om latere lastenverhoging te voorkomen. “Korte pijn, lang geluk”, was de redenatie van Sven Drommel (VVD). Jerry Kramer (Jong Zandvoort) wees op de kosten van de gemeente die omhoogschieten en dat ergens gezocht moet worden om dit te dekken. “We moeten realistisch zijn.” Op langere termijn zou hierdoor lastenverlichting eerder in zicht kunnen komen. Ook dit voorstel werd na een hoofdelijke stemming verworpen (11 tegen, 6 voor).

Sympathiek
Ook een aantal moties deed nog de ronde. Zo wil GroenLinks inzetten op een rookvrij strand en daarvoor een pilot starten in komend zomerseizoen. De reactie van veel fracties is dat zij de motie wel sympathiek vinden en achter het doel staan maar liever ‘een bredere discussie willen over de regels op het strand’. De motie haalde het dan ook niet, met alleen steun van de PvdA. Verder riepen D66 en GroenLinks in een motie op om de toegang tot het fietspad Blauwe Tram toegankelijker te maken voor invaliden. “Nu staan er nog paaltjes die het vooral voor bewoners van Nieuw Unicum onmogelijk maken om makkelijk Zandvoort in te komen”, onderbouwde Karim el Gebaly de motie. Maar ook hier was geen meerderheid voor, nu omdat onder meer het risico op scooterrijders zou toenemen. De indieners trokken de motie in.

Waar bovendien tijdens deze vergadering geen maatregelen voor worden genomen maar waar wel op werd ingezet tot een bredere discussie, is het tegengaan van illegale toeristische verhuur. Een motie van PvdA om de termijn voor toeristische verhuur verkorten van 120 naar 60 dagen werd daarop ingetrokken.

Uiteindelijk werd de begroting wel aangenomen met unanieme instemming. Dus het college kan met genoeg draagvlak aan de slag met de plannen voor de komende jaren. Een analyse van deze algemene beschouwingen leest u volgende week in de Zandvoortse Courant.

Jelmer Koper

Deel dit: