14 september 2022

Politiek trapte af met volle commissieavond

Voorzitter van de raadscommissie Belinda Göransson opende de vergadering en luidde het nieuwe politieke seizoen van Zandvoort in. Alleen D66 was dinsdagavond niet aanwezig. Een groot aantal uiteenlopende punten zouden de avond vullen. De publieke tribune was bij aanvang goed gevuld met betrokkenen van camping Sandevoerde, waar drie insprekers zich voor hadden gemeld.

In een T-shirt met de tekst ‘wij willen niet wijken voor de rijken’ spraken twee personen in over de situatie omtrent ‘familiecamping’ Sandevoerde aan de Kennemerweg. Context: deze recreatielocatie is opgekocht door een projectontwikkelaar die van plan is er bungalows te realiseren. Deze kwestie speelt al langer. Voor de zomer won Sandevoerde al een proces bij de geschillencommissie en er staat in november een uitspraak van de kantonrechter op de planning.

Mevrouw Lurks, bewoner van Sandevoerde, en mevrouw Faille, bestuurslid van de camping, uitten hun zorgen in een aangrijpend betoog. “Wij maken ons vooral druk om het wegvallen van een recreatiemogelijkheid als de onze voor mensen met een kleine beurs. Het grote geld dreigt Sandevoerde, dat al 70 jaar een begrip is in Zandvoort, in een keer weg te vagen.” Zij wezen op de motie die SP in Noord-Holland met succes heeft ingediend. Deze roept de provincie op bij gemeenten aan te dringen op een herstructurering om zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor mensen met een smalle portemonnee. “Daarbij hebben we meermaals geprobeerd in gesprek te gaan met de ontwikkelaar, dat heeft tot op heden niks opgeleverd.” De insprekers namens Sandevoerde zeggen daartoe open te staan voor ‘tussen oplossingen’. Hierop volgend sprak SP statenlid mevrouw Bouhlel in. Zij steunt de mensen van camping Sandevoerde en riep de gemeenteraad op om zo’n herstructurering in overweging te nemen.  

Nu was het aan de commissie om kort een reactie te geven en eventuele verhelderende vragen te stellen. “Wij staan open voor combinatie met woningbouw & recreatie als de camping maar behouden blijft”, was de beknopte inbreng van Ralf Endstra (CDA). Sven Drommel (VVD) stipte aan dat het hier om een particuliere kwestie gaat. “In hoeverre kunnen wij invloed uitoefenen als raad en gemeente?” Hij stelt voor om in een memo vanuit het college duidelijkheid te scheppen over de mogelijkheden. ZEE, PvdA en GroenLinks sloten zich hierbij aan met als aandachtspunt dat de diversiteit in recreatie behouden moet blijven. Ook OPZ en Jong Zandvoort konden zich hierin vinden.

Wethouder Martijn Hendriks verwees in zijn beantwoording naar het proces met de kantonrechter dat afgewacht moet worden. “Het gebied is in het bestemmingsplan aangemerkt als recreatie. Wij kunnen echter niet het soort recreatie afdwingen.” Hij zegde de memo toe, al kon hij de termijn waarop niet noemen.

Rondvraagwaslijst
Er volgde een uitgebreide rondvraag ronde na het zomerreces. Jong Zandvoort wil duidelijkheid over de bureaucratische rompslomp voor een aantal bewoners met het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen. Ook kan een grote groep sinds kort geen aanspraak meer maken op deze regeling. In zijn reactie ontkrachtte wethouder financiën, Gert-Jan Bluijs, dat laatste direct. Bluijs zei volop bezig te zijn met het versnellen van het proces. “Dit moet beter”. OPZ wilde weten wanneer de herontwikkeling van Boulevard Paulus Loot wordt afgerond. Dat blijkt over zes weken, aldus portefeuillehouder Peter Kramer.

Valse doorlaatbewijzen zouden volgens de PVV hebben geleid tot veel meer taxi- en autoverkeer tijdens het Grand Prix weekend dan gewenst. F1-wethouder Kramer zei erop toe te zien hier volgend jaar een oplossing voor te vinden. Maaike Koper (PvdA) deed een suggestie voor de evaluatie van het parkeerbeleid in oktober om daar de gehandicapten parkeerplaatsen in mee te nemen. Dit werd toegezegd door wethouder Hendriks.

Aanpassingen in APV
Er volgde een lange ronde met opmerkingen over de wijzigingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Zo zette Marco Deen (PVV) vraagtekens bij het lachgasverbod dat volgens het stuk per gebied moeten worden afgekondigd. “Kan dat niet voor heel Zandvoort?” Patrick Berg (OPZ) pleitte voor een verbod op waterpijpen langs de boulevard die zijns inziens tot veel overlast leiden. PvdA maakt zich zorgen over de mogelijkheid tot gemotoriseerd verkeer in natuurgebied Noordvoort,  ondanks de in de APV voorgenomen bescherming van dit reservaat.

Burgemeester David Moolenburgh, verantwoordelijk voor de APV, zei over het lachgasverbod dat het afwachten is totdat er een landelijk verbod komt op dit middel. Ook het verbieden van waterpijpen wordt om een vergelijkbare reden lastig, stelt Moolenburgh. Tot slot verzekerde hij Maaike Koper ervan dat bij het verstrekken van ontheffingen voor gemotoriseerd verkeer in Noordvoort “terughoudend te werk zal worden gegaan”.

Vervolgens stelde de raad het jaarverslag van de VRK (Veiligheidsregio) vast als hamerstuk voor de raadsvergadering. De begroting daarentegen wordt als bespreekstuk opgenomen, met wellicht een amendement vanuit OPZ. De meerjarenbegroting van de MRA (Metropoolregio), het tiende agendapunt, zal tevens als bespreekstuk doorgaan.

Opkoopbescherming
Het laatste agendapunt van de avond was de aanpassing van de huisvestingsverordening. De opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht worden realiteit op de Zandvoortse woningmarkt. Per 1 oktober zal elke nieuwe woning beschermd worden tegen de macht van beleggers en vastgoedinvesteerders. “Een goeie zaak”, klonk de gemene deler in de raad. Sven Drommel liet het VVD geluid niet onbesproken en stelde een duidelijke reden te missen voor het invoeren van deze beperking voor woningbezitters. GroenLinks en PvdA merkten op dat de grens van € 400.000, waarvoor de regeling gaat gelden, wellicht verhoogd kan worden.

Wethouder wonen, Martijn Hendriks, benadrukte nogmaals dat deze maatregel er komt om de Zandvoortse starter te beschermen. “We zijn daarin een van de eerste gemeenten die gebruik maken van deze regeling. Het is daarom ook even zoeken naar wat echt goed gaat werken hierin, bijvoorbeeld wat betreft de grens van 4 ton.” Ook ziet Hendriks mogelijkheden tot het uitbreiden van de voorrangsregeling voor eigen bewoners van 25% naar 50%.

Voldoende materiaal voor discussie op dit punt is de conclusie. Waarmee de over twee weken geplande eerste raadsvergadering van het nieuwe politieke jaar wederom goed gevuld zal zijn.

Jelmer Koper

Deel dit: