8 december 2021

Parkeren was hét onderwerp van de avond

Om 20.00 uur opende voorzitter van de raadscommissie, Kees Mettes (CDA), dinsdagavond het debat. Wederom online, want ja corona. 26 oktober kwam de gemeenteraad nog voor het eerst in de ‘vertrouwde’ opstelling bij elkaar. Maar al sinds de vorige raadsvergadering in november moest men weer uitwijken naar hun opengeklapte laptop thuis. Zo ook dinsdagavond 7 december dus.

In de commissievergadering van dinsdagavond werd nog maar weer eens duidelijk hoe verdeeld de fracties in de raad zijn over het voorgestelde parkeerbeleid. Dit hete hangijzer stond echt centraal tijdens de vergadering. Daarnaast debatteerde de gemeenteraad onder meer over de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland en de Huisvestingsverordingen voor 2022.

Parkeren

In maart 2021 heeft de raad ingestemd met een plan van aanpak wat betreft nieuw parkeerbeleid voor de gehele gemeente Zandvoort. Deze maand moet de raad een besluit gaan nemen of het voorgenomen beleid er definitief gaat komen. Voordat de raadsleden hun inbreng leverden over het voorgestelde parkeerbeleid, was de beurt aan een aantal insprekers.

Met allereerst Tom van der Veen (hotelier en vertegenwoordiger OBZ). Hij kijkt met een dubbel gevoel naar het besluit dat voorligt. Dat de parkeergelegenheid fors duurder wordt, ziet hij als een lastige uitdaging maar wel nodig. Vanuit OBZ is altijd het voornemen geweest om tot een goede balans te komen tussen inwoner en toerist. Een parkeerbeleid als dit is een goede start hiervan, stelt Van der Veen. Hij verzoekt de raad dan ook in te stemmen met wat voorligt.

Als tweede inspreker vertegenwoordigde Clementine Lentink een groep logiesverstrekkers die zich verzet tegen het voorgenomen parkeerplan. Verblijfstoeristen zouden volgens Lentink te veel naar de randen van Zandvoort worden gezet. Ook vertelde zij dat gesprekken met wethouder Verheij en ambtelijke ondersteuning de groep die zij vertegenwoordigt “geen steek verder heeft geholpen”.

Vervolgens gaf Jong Zandvoort hun kijk op de totstandkoming van het vast te stellen parkeerbeleid. Kim Göransson en Marloes Paap gaven aan dat zij de uitslag van de enquête niet voldoende zien meegenomen in het beleid dat nu voorligt. Er wordt verwezen naar een online petitie die zich uitspreekt tegen het voorgenomen parkeerbeleid. Zij vragen dan ook om een nieuwe enquête met open vragen waarin inwoners dan “echt hun mening” zouden kunnen geven. Wethouder Verheij antwoordde de betrouwbaarheid van de petitie niet te kunnen toetsen. Daarnaast benadrukte ze dat de enquête geldig is gebleken en voldoende een vorm van burgerparticipatie kent.

Vervolgens was het de beurt voor de inbreng van de raad. GBZ is het in grote lijnen eens met het voorgestelde beleid. Astrid van der Veld ziet mogelijkheden tot kleine aanpassingen, mocht dat nodig zijn, als het parkeerbeleid er al is. De VVD fractie daarentegen heeft grote bezwaren tegen onderdelen van dit parkeerbeleid. Namens OPZ en PVV deed Belinda Göransson (VVD) het woord. Zij stelt dat het in maart vastgestelde plan van aanpak zonder burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Ze viel ook terug op het punt dat Jong Zandvoort al eerder maakte, dat de uitslag van de in augustus uitgevoerde enquête onvoldoende is verwerkt in het nu voorgestelde beleid. Göransson merkt nogmaals op dat de informatiebijeenkomst in oktober over het parkeerbeleid besloten was en dus niet openbaar voor niet-raadsleden. El Gebaly (GroenLinks) interrumpeerde dat dat de normale gang van zaken is bij raadsinformatiebijeenkomsten.

D66-fractievoorzitter Michiel Hermsen herkende de afwegingen en de balans die moet worden gevonden in het nieuwe parkeerbeleid. “We kunnen niet iedereen tevreden maken met dit beleid, maar dat het Zandvoort weer vooruit helpt is zeker zo”, aldus Hermsen.

Het definitieve besluit over het parkeerbeleid wordt nog heel even een plekje gegeven totdat er op 21 december tijdens de raadsvergadering een definitief besluit wordt genomen. Evaluatie van het dan mogelijk ingevoerde beleid vindt plaats een jaar na invoeren. Bij excessen wordt eerder ingegrepen en aan knoppen gedraaid, zei de wethouder dinsdag toe.

Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland
Er zijn een aantal wijzigingen aangebracht in de bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland 2022. Volgens OPZ zitten daarin een aantal knelpunten. Beperking van het autoverkeer zien zij als groot risico voor de Zandvoortse economie en de stabiliteit van de gemeente. De PVV ziet kansen voor alternatieven en om daarbij te kijken hoe we daar een evenement als de Formule 1 als voorbeeld bij kunnen gebruiken wat betreft bereikbaarheid en mobiliteit. Er zou gekeken kunnen worden volgens de partij naar een structurele uitbreiding van de treincapaciteit bij de NS, zodat ook in de winter men makkelijk met het OV kan reizen.

De samenwerking met de gemeente Bloemendaal wordt door meerdere fracties als zeer moeizaam ervaren. Hier zegt de wethouder zich zeker in te herkennen. De bereikbaarheidsvisie zal in de komende raadsvergadering als bespreekstuk worden behandeld.

Huisvestingsverordening 2022

Het college stelt een vijftal aanscherpingen voor bij de nieuw vast te stellen huisvestingsverordening. Zo zou bij nieuwbouwwoningen naar mogelijkheden gezocht moeten worden om cruciale beroepsgroepen voorrang te verlenen. Ook zou er zo’n regeling moeten komen voor Wmo-kandidaten en er een efficiëntere doorstroming moeten plaatsvinden wat betreft seniorenwoningen. Daarnaast komt er een vorm van opkoopbescherming. De 25%-regeling, een streven om dit aantal woningen in elk geval toe te wijzen aan Zandvoorters, blijft behouden. Net als dat er geen voorrang geldt voor statushouders. De fracties deden meerdere suggesties aan portefeuillehouder Bluijs om mee te nemen in de nieuw te vormen verordening. Dit punt werd uiteindelijk als hamerstuk op de agenda gezet voor de raadsvergadering.

Tijd

Inmiddels was het al half twaalf die dinsdagavond. Daarom besloot voorzitter Mettes, met instemming van de raad, dat de resterende agendapunten zullen worden verplaatst naar de tweede commissie avond op woensdag. Een verslag van deze tweede avond volgt in de volgende editie.

Tekst: Jelmer Koper
Deel dit: