14 december 2021

Optimistische raad zette belangrijke stappen

Met de laptop op tafel was het woensdag 8 december tijd voor dag twee van de commissievergadering. De Zandvoortse gemeenteraad sloeg een overwegend positieve toon aan die avond. Onder leiding van voorzitter Hans Drommel kwam in elk geval een tweetal grote punten op de agenda voorbij: de stedenbouwkundige visies voor het Badhuisplein en Entree Zandvoort. Beide projecten met een grote impact voor inwoners en ondernemers. Maar ook werd duidelijk hoe de verdeling bespreek- en hamerstukken zal zijn voor de komende raadsvergadering.


Allereerst stond er een aantal punten op de agenda die unaniem werden bestempeld als hamerstuk voor de raadsvergadering van dinsdag 21 december. Dit geldt voor de Wijzigingsverordening maatschappelijke ondersteuning 2020. In het kort houdt dit in: “dat de wijzigingen in de lokale regelgeving het mogelijk maakt de overgang naar de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning stapsgewijs en zorgvuldig uit te voeren”, aldus het raadstuk hierover. Als tweede zal de belasting- en retributieverordeningen 2022 als hamerstuk op de raadsagenda komen.

Na het bespreken van de Decemberrapportage bleek dat de raad nog wat nadere verduidelijking van verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Bluijs benodigd, voordat zij deze kunnen goedkeuren. Bluijs kwam namelijk met de suggestie om de schoolpleinen van de twee scholen in het LDC te vergroenen. Er blijkt namelijk nog geld in het potje LDC te zitten. Dat riep bij meerdere partijen vragen op. Daarom komt deze rapportage, waarvoor overigens wel veel complimenten voor de uitwerking werden gegeven, terug als bespreekpunt.

Badhuisplein
Peter Kramer (OPZ) begon zijn betoog met de opmerking dat het verblijf op het plein beter moet worden voorzien in de visie. De invulling van het fietsparkeren op het Badhuisplein roept daarnaast ook vragen op bij de fractie, net als bij andere partijen. Wethouder Ellen Verheij zegde toe aan de slag te gaan met deze aandachtspunten van de OPZ. Met de nadruk op de uitstraling van het Favaugeplein en de ontsluiting van het hotel. Wat betreft Kramer kan het daarmee als hamerstuk op de agenda voor de raadsvergadering.

Astrid van der Veld (GBZ) wilde weten waarom de bestemming van het flatgebouw De Rotonde is veranderend van woon/recreatie naar alleen wonen. Zij constateert dat dit een ambtelijke fout moet zijn geweest. Kramer (OPZ) interrumpeerde daarop met de opmerking dat hij het onterecht zou vinden als deze vraag zou worden beantwoord omdat het volgens hem niet hoort bij het bespreekpunt. Van der Veld pareerde dat met het argument dat De Rotonde wel degelijk van invloed is op het project Badhuisplein. Dit interruptie-debatje ontaardde nog een paar minuten in persoonlijke aanvallen over en weer die dit verslag niet veel meer inhoud zou geven, als deze hier stonden opgeschreven. Maar “het is de raad toch gelukt om na anderhalf uur het optimisme te laten overschaduwen”, stelde de dan volgende spreker Marco Deen (PVV). De wethouder benadrukte in de beantwoording dat De Rotonde echt een woonbestemming heeft en dit ook zo zal worden meegenomen.

Uiteindelijk sprak de raad voldoende vertrouwen uit richting de wethouder dat de stedenbouwkundige visie van het Badhuisplein verder kan als hamerstuk. Wat de ontwikkeling van dit prominente stukje Zandvoort weer stap dichterbij brengt.

Entree Zandvoort
Een ontwikkeling voor Zandvoort die een nog wat moeizamere raadsvergadering tegemoet gaat is Entree Zandvoort. Het stukje Zandvoort waar vele toeristen jaarlijks per trein Zandvoort binnenkomen, ligt er al jaren niet op z’n mooist bij.

De PVV ziet grote bezwaren tegen het aandeel woning dat zal worden gerealiseerd bij Entree Zandvoort. Het is volgens fractievoorzitter Marco Deen te weinig en niet in verhouding met het aantal hotelkamers dat beschikbaar wordt gemaakt. “Geef Zandvoort wat het echt nodig heeft: dat zijn woningen.” Deen zette ook zijn vraagtekens bij het parkeerprobleem en vraagt zich af of deelauto’s en autoluwe zones daarbij zullen helpen. Wethouder Ellen Verheij reageerde hierop met de informatie dat de autoluwe zones onveranderd blijven met de huidige situatie, onder meer het Van Fenemaplein. De PVV ziet dus nog enkele haken en ogen aan de visie die voorligt. Zij zien het dan ook bij voorkeur als bespreekstuk terug op de agenda voor de raadsvergadering.

Karim el Gebaly van coalitiepartij GroenLinks staat aanzienlijk positiever tegenover de visie voor Entree Zandvoort. Volgens hem is het nu vooral van belang dat er tempo gemaakt wordt. El Gebaly ziet ook de aansluiting met het plan voor Badhuisplein om Zandvoort weer “een eigentijds karakter te geven”. Daarnaast benadrukt de GL-fractieleider dat het slechts een visie met ideeën is. “Aan de plaatjes kan nog worden gewerkt.” GroenLinks ziet nog wel kansen om het Dolfirama gebouw te slopen of een betere tijdelijke invulling te zoeken voor dit ‘bouwval’.

Wethouder Verheij constateert “dat er een verschil van inzicht is wat betreft de invulling van het Palace gebouw”. Samen met de voorzitter en instemming van de raad wordt de visie Entree Zandvoort vastgesteld als bespreekpunt.

Raadsvergadering
Klokslag half twaalf sloot voorzitter Hans Drommel de vergadering. De laatste bijeenkomst van de gemeenteraad van dit jaar vindt plaats op dinsdag 21 december. Dan vindt de raadsvergadering namelijk plaats. En ja, ook die is weer digitaal. Een afsluiting van een kalenderjaar betekent een volle politieke agenda. Het voorgenomen parkeerbeleid wordt daar naar alle waarschijnlijkheid met een meerderheid aangenomen, hoewel een aantal fracties in de commissie hebben aangekondigd niet tevreden te zijn met de totstandkoming van het parkeerplan. Ook zal Entree Zandvoort dus nog eens terugkomen op de bespreeklijst, maar de visie-ontwikkeling van het Badhuisplein daarentegen zal als hamerstuk worden goedgekeurd.

Deze laatste raadsvergadering van 2021 zal live online te volgen zijn via zandvoort.notubiz.nl.

Tekst: Jelmer Koper

Deel dit: