12 januari 2022

Optimisme over ontwikkeling Nieuw–Noord

Voorzitter Martijn Hendriks opende dinsdagavond klokslag 20.00 uur de vergadering van de raadscommissie. Geen excessen in Zandvoort tijdens de lockdown, deelde locoburgemeester Gert-Jan Bluijs mede. Bluijs ervaart zelfs een rustige sfeer in het dorp. Hij benadrukt bovendien dat er een verlenging van het Coronaherstelfonds wordt voorbereid.

Vervolgens sprak Marlène Sjerps in over de situatie van bewoners in de flat aan het Favaugeplein. “Tot mijn verbazing leeft er het idee dat de bewoners een tijdelijk huurcontract hebben. Hoewel dit initieel 24 jaar geleden nog wel zo was, is de status inmiddels een huurcontract voor onbepaalde tijd.” Zij vindt de verontwaardiging die herhaaldelijk ontstaat over de frustratie van deze bewoners niet op zijn plaats. “Op dit moment is het belangrijk dat de rechten erkend worden. En dat de gemeente zich verantwoordelijk opstelt.”

“Het klopt dat er een verandering heeft plaatsgevonden wat betreft de huurcontracten. Maar dat het voor onbepaalde tijd zou zijn, dat wordt ernstig betwist. Er is bovendien alternatieve woonruimte aangeboden, waar de bewoners niet allemaal gebruik van hebben gemaakt”, reageerde wethouder Ellen Verheij, die er op wijst dat de gemeente niet langer wil wachten met de sloop. Onder meer de staat van de panden en woonveiligheid spelen een rol.

Masterplan Nieuw-Noord

Nieuw-Noord is een wijk in Zandvoort waar de nodige zaken moeten gebeuren de komende jaren. Er wordt een voorstel gedaan dat heel veel dingen omvat, vandaar ook de titel ‘masterplan Nieuw-Noord’. Het Masterplan is het schetsontwerp met daarin alle uitwerkingen zoals ruimtelijke inrichtingsvisies, parkeeranalyses, waterinfiltratiekaarten en dergelijke. Voor de uitwerking van dit concept trekt het college ruim een half miljoen euro uit.

(Tekst loopt door onder de video)

Dinsdagavond klonk er unaniem enthousiasme over het ontwerpdocument. Vooral ook dat er “eindelijk een impuls komt” en “wat gedaan wordt” voor deze wijk, klinkt de commissie als muziek in de oren. Wel waren er een aantal technische vragen en aandachtspunten. Zo ziet de OPZ oneffenheden in de rapportage over de meting van wateroverlast per gedeelte van de wijk. Verder wil OPZ’er Patrick Berg dat het zwerfvuil probleem in de wijk doelgericht wordt aangepakt en hij wijst daarbij op zijn eigen initiatief ‘schoonwandelen’. Ook het aantal parkeerplekken zou nadrukkelijk behouden moeten blijven. Dit zegde portefeuillehouder Verheij toe, “dat staat ook expliciet in het voorgestelde plan”.

De PvdA stelt dat voornamelijk sociale samenhang in de wijk moet worden versterkt. “Daar draagt het voorgestelde plan goed aan bij”, begon Lisa de Vries. Voor haar partij is het echter nog niet helemaal duidelijk hoe de inspraak van bewoners op de juiste wijze wordt opgenomen. De fractie ziet dat het vroegere inspraakmodel bij dit plan nog van kracht zou zijn. Hierop reageerde Verheij bevestigend dat de kwaliteit van communicatie met bewoners “ook hierbij nauwlettend in de gaten wordt gehouden”. De verantwoordelijk wethouder zag in de reacties van bewoners op het plan dat nu voorligt terug dat een aantal aangeven dat zij “niet trots zijn op de wijk waar zij wonen”. Verheij hoopt dat dat met dit plan zal veranderen.

Aangezien er nog voldoende stof tot nadenken is en er bijvoorbeeld wat misverstanden bestaan over invulling van parkeerplaatsen, besloot de voorzitter na anderhalf uur dit punt af te sluiten en door te schuiven als bespreekstuk voor de raadsvergadering.

Duurzaamheidsfonds

Positieve geluiden klonken er ook over het vast te stellen financieel kader van het in 2019 geïnitieerde Duurzaamheidsfonds. Wel ontstond er een verhitte discussie tussen GroenLinks en de PVV. En dat was niet voor de eerste keer, de partijen liggen namelijk fundamenteel zo ver uit elkaar als het om het klimaatvraagstuk gaat, dat dat geheid tot botsingen leidt. Marco Deen (PVV) constateerde dat de rekening “op de Zandvoorter wordt afgeschoven”. Karim el Gebaly (GL) bestreed deze woorden en verwees naar de stukken “waarin duidelijk wordt bevestigd dat dit niet zal gebeuren, dat is eerder al vastgelegd”.

Na het ook uitgebreid behandelen van het derde agendapunt over de verstedelijking MRA wees voorzitter Hendriks op de tijd (23.15 uur), maar een meerderheid van de raad besloot door te gaan met de resterende twee agendapunten. Uiteindelijk werd alles wat nog besproken werd als bespreekstuk verhuisd naar de raadsvergadering van 25 januari. Maar niet voordat nog een keer het woord ‘eensgezindheid’ was te horen, namelijk toen het addendum Nota bodembeheer regio IJmond als hamerstuk werd bekrachtigd.

Op woensdagavond werd ook vergaderd door de raadscommissie. Een verslag hiervan leest u in de volgende editie van de Zandvoortse Courant.

Tekst: Jelmer Koper

Deel dit: