22 november 2021

Nieuw parkeerbeleid binnenkort in de raad

Dinsdag 16 november heeft het college van B&W ingestemd met een nieuw parkeerbeleid voor heel Zandvoort. Eind maart had de gemeenteraad al unaniem ingestemd met het uitwerken van een nieuw uniform digitaal en fiscaal parkeerbeleid en september jl. was er een nipte meerderheid voor onder meer het vrijmaken van financiële middelen voor de aanschaf van een nieuwe generatie parkeerautomaten.

Het oude parkeerbeleid dateert van ruim tien jaar geleden en is om meerdere redenen achterhaald. Door de toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van het groeiende toerisme zorgt de parkeerdruk met name tijdens zomerse dagen voor veel overlast en ergernis in de wijken waar geen parkeerregime geldt. Bovendien maken verbeterde digitale technieken de weg vrij voor efficiëntere handhaving en verwerking van vergunningaanvragen.

Leefbaarheid

Doel van het nieuwe beleid is om met name de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de woonwijken te verbeteren. Daarnaast worden duidelijke keuzes gemaakt over de locaties waar parkeren is toegestaan en voor welke doelgroep. De gemeenteraad bespreekt in de komende commissievergadering van 7 december het nieuwe parkeerbeleid om het later in de maand vast te stellen. Indien het nieuwe parkeerbeleid door de gemeenteraad wordt vastgesteld dan zal dat voor heel Zandvoort (uitgezonderd Bentveld) ingaan per 1 juli 2022 en worden de volgende maatregelen van kracht:

De eerste parkeervergunning voor inwoners van Zandvoort is gratis, behalve voor hen die over een parkeerplaats op eigen terrein beschikken. Het papieren vignet op de voorruit, evenals de bezoekerspas en de parkeerschijf maken plaats voor een digitaal systeem. Er wordt voortaan digitaal op kenteken geparkeerd, wat het makkelijker maakt om een vergunning afwisselend voor verschillende voertuigen te gebruiken. Tevens maakt het nieuwe systeem mogelijk dat inwoners gelijktijdig meerdere bezoekers (kentekens) kunnen ontvangen.

Bewonersregeling

Zandvoort wordt verdeeld in vier vergunningsgebieden die zijn vastgesteld op basis van de parkeerdrukte (zie afbeelding). Zo kent het centrum jaarrond een hoge parkeerdruk. Alle inwoners van Zandvoort en Bentveld kunnen een bewonersregeling aanvragen waarmee zij maximaal twee uur per dag buiten hun eigen vergunningsgebied kunnen parkeren (met uitzondering van Centrum en Oud Noord).

Er is geen maximum aan het aantal bewonersvergunningen voor het eigen vergunningsgebied. Bewoners die beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein kunnen alleen extra parkeervergunning(en) aanvragen als het huishouden over minimaal twee kentekens beschikt. Deze vergunning kan afwisselend voor de ene of de andere auto worden gebruikt.

Het zomertarief wordt bij de overgang van het winter- naar het zomertarief al op 1 maart 2022 verhoogd. De bewegwijzering naar parkeergelegenheden wordt verbeterd. De huidige tarieven van het betaald parkeren worden aangepast; lagere tarieven op P de Zuid, de LDC-garage en Boulevard Barnaart en hogere tarieven op straat (met uitzondering van parkeerplaatsen bij sportvelden).

Vooraf reserveren

Het wordt mogelijk om op P de Zuid en in de LDC-garage vooraf een parkeerplaats op kenteken te reserveren in combinatie met aantrekkelijke tarieven voor een week-, een maand- of een jaarkaart. Dat zal ertoe leiden dat langparkeerders, waaronder verblijfstoeristen, worden verleid om de grote en goedkopere parkeerlocaties te gebruiken.

Voor de gehele Boulevard Barnaart, dus vanaf de Jacob van Heemskerckstraat en niet zoals nu vanaf de rotonde bij de Burgemeester van Alphenstraat, wordt een aantrekkelijk parkeertarief van € 2,50 per uur voorgesteld. In de overige gebieden van Zandvoort geldt een nieuw tarief van € 3,50 per uur.

Het wintertarief voor 24 uur parkeren op P de Zuid en Boulevard Barnaart is gelijk aan het uurtarief; iedereen die langer dan 1 uur verblijft, betaalt geen extra parkeerkosten. Hiermee wordt het voor bezoekers in de winter aantrekkelijker gemaakt om na een wandeling op het strand nog wat langer in het dorp te blijven.

De totstandkoming van het nieuwe parkeerbeleid is gebaseerd op diverse onderzoeken, een enquête en de input van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Met name de inbreng van Ondernemers Belangen Zandvoort (OBZ) is groot geweest. Het B&W-besluit met alle bijbehorende stukken is hier onder punt 10 te vinden.

Planning

Na vaststelling van het nieuwe parkeerbeleid wordt het eerste half jaar van 2022 gebruikt voor de voorbereidingen van een digitaal en uniform fiscaal parkeerbeleid. In het voorjaar wordt gestart met het informeren van alle inwoners en belanghebbenden. De aanvraag van de nieuwe parkeervergunningen zal niet eerder dan begin mei starten. Na invoering van het nieuwe parkeerbeleid wordt er continu geëvalueerd. Deze evaluatie wordt na de zomer van 2023 afgerond. Eventuele wijzigingen kunnen dan nog worden meegenomen in de Parkeerbelastingverordening voor 2024 en het nieuwe vergunningsjaar per 1 juli 2024. Mocht daar aanleiding voor zijn, dan kan er ook tussentijds nog worden bijgestuurd.

Deel dit: