9 november 2022

Eensgezindheid over grote (hoofdpijn)dossiers

De commissievergadering van dinsdagavond 8 november werd geopend door voorzitter Belinda Göransson. Zij sprak de hoop uit dat de behandeling gezien de grote agenda efficiënt zou verlopen. Het terugkerende bestemmingsplan Bentveld, huisvesting in de Mariaschool en de sloop van Passage panden stond onder meer op het programma.

Voordat van start werd gegaan met de behandeling van die agendapunten had wethouder Peter Kramer een teleurstellende mededeling. De renovatie van theater De Krocht loopt opnieuw vertraging op. Er zouden vleermuizen zijn ontdekt waardoor er een jaarrond onderzoek nodig is om dit probleem op te lossen. Daarom kan niet begonnen worden volgens planning in mei 2023 met de werkzaamheden en de omgevingsvergunning niet verleend worden. “Er is een kleine hoop dat we alsnog redelijk op tijd kunnen starten met de renovatie”, sprak Kramer uit. Het onderzoek loopt zeker tot en met oktober volgend jaar. Een flinke domper voor dit al langlopende dossier.

Bestemminsplan Bentveld

Na een beknopte rondvraag waar door het college hoofdzakelijk schriftelijk op wordt teruggekomen, was het tijd voor het eerste inhoudelijke raadsstuk. Het bestemminsplan Bentveld is anders sinds de laatste behandeling door de raad. Het plan om manege Naaldenhof een andere invulling te geven is volledig uit het stuk verwijderd. Inspreker Yves Brouwers, vertegenwoordiger van de manege, was dan ook erg blij dat het is losgekoppeld en niet meer wordt bestemd voor luxe villa’s. Wel maakt zij zich zorgen over de invulling van de manege op langere termijn en dat daardoor de maatschappelijke waarde alsnog in het geding komt.

Uit de behandeling door de commissie die vervolgens plaatsvond, bleek ook een positieve eensgezindheid. Vooral nu dus manege Naaldenhof uit de gevarenzone is. Voor bijna alle partijen is het een hamerstuk. Karim el Gebaly van GroenLinks merkte op dat de weg die nu is gekozen altijd al de lijn van zijn partij is geweest. “Destijds is steevast gezegd dat dit op juridische gronden niet kon, hoe is dit nu wel mogelijk?” D66 steunde de redenatie van El Gebaly en riep de wethouder op om met een schriftelijke notitie te komen waarin wordt onderbouwd waarom deze keuze nu wel gemaakt is.

Verantwoordelijk voor dit dossier is Martijn Hendriks. Hij gaf in de beantwoording aan dat er door GroenLinks om een wijziging zou zijn gevraagd. “Nu is het plan voor manege Naaldenhof losgekoppeld van bestemmingsplan Bentveld, dat ligt juridisch anders.” Hendriks zegde wel de gevraagde memo toe en komt daarmee voor de volgende raadsvergadering waarin het bestemmingsplan Bentveld, ondanks de eensgezindheid, toch een bespreekstuk zal zijn.

Jongerenwoningen
Het ging dinsdagavond tweemaal over het mogelijk maken van huisvesting voor jongeren in Zandvoort. Allereerst discussiërde de commissie over de mogelijkheden rondom de plannen voor manege Rückert. Zij gaan er mee stoppen en de gemeente is voornemens op dit terrein jongerenwoningen te realiseren. Belangrijke kanttekening is dat deze woonruimte tijdelijk wordt bestemd voor een periode van maximaal tien jaar. Over dat laatste gingen dan ook de meeste vragen. Jong Zandvoort en CDA vragen zich af waarom permanente woningen dan geen betere optie zijn.

Lisa de Vries (PvdA) gaf de wethouder de optie van tiny houses mee, gezien de lage uitstoot bij het plaatsen met in het achterhoofd de ontwikkelingen rondom de stikstofcrisis. Cisca Nederlof (VVD) sprak haar zorgen uit over de manier waarop huurcontracten worden vormgegeven. “Bestaat er een mogelijkheid om een speciaal jongerencontract in het leven te roepen, toegepast op de tijdelijke aard van de woonruimte?”

Wethouder Gert-Jan Bluijs gaf aan dat tempo en snelheid geboden is. “Permanente bewoning is echt iets wat we later zullen moeten bekijken. Maar als daarover de overtuigende wens vanuit de raad naarvoren komt, sta ik er wel voor open daar eerder naar te kijken.” Wethouder Kramer, met wie Bluijs samenwerkt in dit dossier, zegde toe dat er in het voorjaar meer informatie komt over de precieze invulling en verdeling van de woningen.

Even later kwam de make-over van de oude Mariaschool ter sprake. Ook daar krijgen jongeren binnen relatief korte tijd woonruimte tot hun beschikking. De inzet vanuit het college is daarin om zoveel mogelijk, bijna 100%, Zandvoortse jongeren te kunnen vestigen, zo bleek uit de beantwoording. Volgens het college zijn op een termijn van 1,5 jaar de ruimtes bewoonbaar. “Maar pin me er niet op vast”, gaf Kramer nog mee.

Passage
De commissie was tevens goed te spreken over de volgende stap die wordt gezet in het ‘eindeloze’ proces rond de passagepanden. € 229.000 gaat het kosten om de panden te slopen. Het college heeft in eerste instantie nog de mogelijkheid gegeven aan huurders van het pand om zelf tot sloop over te gaan, maar koos uiteindelijk voor deze ‘pragmatisch aanpak’, aldus verantwoordelijk wethouder Kramer.

MRA
Het laatste agendapunt van de avond zorgde aanzienlijk voor wat meer discussie en vooral vertwijfeling bij de commissieleden. Het vaststellen van de meerjarenbegroting 2021-2024 Metropoolregio Amsterdam (MRA) lag voor. Opnieuw vragen van GroenLinks en OPZ over de besteding van het zogeheten ‘aanjaagbudget’ van tienduizenden euro’s en onderbouwing daarvan zorgde voor veel discussie. De MRA-vergadering, waarin portefeuillehouder David Moolenburgh Zandvoort vertegenwoordigt, vindt namelijk voor de eerstvolgende raadsvergadering plaats. Daarin wordt naar alle waarschijnlijkheid met grote meerderheid die begroting vastgesteld. De Zandvoortse gemeenteraad zou dan achteraf hier pas iets over kunnen vinden.

Omdat de commissie officieel niet bevoegd is om iets aan het college op te roepen of te verplichten te doen, werd na een constructief gesprek voor een praktische oplossing gekozen. Moolenburgh zal in de vergadering met de MRA duidelijk benadrukken dat Zandvoort de besteding van het aanjaagbudget te vaag vind. In de raadsvergadering volgt tevens een amendement van OPZ die dan tot hetzelfde oproept.

Om tien minuten over tien werd de commissie gesloten. Woensdagavond staan de algemene beschouwingen op het programma. De behandeling van de begroting, hét hoogtepunt van het lokale politieke seizoen. Over het verloop daarvan leest u na woensdag op de website van deze krant.

Jelmer Koper

Deel dit: