22 december 2021

Een turbulente maar besluitvaardige avond

Dinsdagavond 21 december was het tijd voor de allerlaatste raadsvergadering van 2021 van de gemeente Zandvoort. Voorzitter van de raad, burgemeester David Moolenburgh, opende de vergadering met het uitspreken van steun namens het college richting alle inwoners en ondernemers die geraakt worden door deze “onverwachte situatie met de nieuwe harde lockdown”.

Direct daarna volgde een mededeling van Belinda Göransson. Zij kondigde aan te stoppen als raadslid voor de VVD. Na 16 jaar verlaat zij het werk in de gemeenteraad. Fractievoorzitter Martijn Hendriks richtte zich in een korte reactie op zijn collega-fractielid met woorden van dank. Het opstappen van Göransson is per direct, zij verliet na de mededeling dan ook de raadsvergadering. Haar motivatie om te vertrekken is hier te lezen.

Parkeren
Na de hamerstukken, waaronder de Visie Badhuisplein, stonden een paar ‘zware’ bespreekstukken op de agenda. Allereerst diende de fractie van de VVD samen met OPZ en PVV een amendement in die opriep tot het uitstellen van de besluitvorming rondom het nieuw te vormen parkeerbeleid. De oppositiefracties stellen dat de burgerparticipatie bij de nadere uitwerking van het voorgestelde parkeerplan tekort is geschoten. Zij verwijzen bovendien naar het resultaat van een online petitie die 500 keer is ondertekend en zich op die manier verzet tegen het parkeerbeleid. Hier werd ook al naar verwezen in de commissievergadering door een van de insprekers. Verantwoordelijk wethouder Verheij gaf toen aan de betrouwbaarheid van deze petitie niet goed te kunnen bepalen.

De coalitiepartijen uitten hun kritiek over dit ingediende amendement. Astrid van der Veld (GBZ) benadrukte dat “er nog voldoende knoppen zijn om aan te draaien en snel gehandeld kan worden wanneer het beleid operationeel is”. Dit punt stipten meerdere fracties aan, net als in de commissievergadering. “Laten we nu eindelijk eens een besluit nemen. Om dit plan nu weer terug te draaien omdat er zogenaamd geen participatie heeft plaats gevonden, dat kan toch niet de bedoeling zijn”, aldus het GBZ-raadslid.

Maaike Koper (PvdA) haalde aan dat er aan het begin van de raadsperiode unaniem is ingestemd met het rapport van de rekenkamer. Zij verbaasde zich dan ook over de wijze waarop de oppositie zich opstelde tegenover het voorgestelde parkeerbeleid en noemde de bezwaren tegen de burgerparticipatie ‘ongegrond’.

Bovendien dienden VVD, OPZ en PVV een amendement in waarin wordt gesteld dat er met het voorgestelde beleid ‘geen recht wordt gedaan aan het coalitieakkoord’. De drie oppositiefracties zagen namelijk een probleem: “In de nadere regels Parkeerverordening Zandvoort in artikel 4 staat dat bewonersvergunning niet wordt verleend als op het adres van de aanvrager reeds een andere parkeervergunning behoudens een bezoekersregeling en/of een bewonersregeling is verleend”, valt te lezen in het amendement. Wethouder Verheij reageerde hierop met de uitleg dat de eerste vergunning gratis is voor het eerste lid van elk huishouden.

Martijn Hendriks (VVD) verweet de coalitie even later het “doordrukken” van dit parkeerbeleid. En zei dat een aanzienlijk aantal ondernemers en inwoners, waarbij hij wederom verwees naar de petitie, zeer ontevreden is met het parkeerbeleid dat voorligt. De coalitiepartijen verzetten zich vervolgens een voor een fel tegen de uitspraken van Hendriks. Uiteindelijk resulteerde dit in een semantische discussie, die al gauw werd beëindigd door voorzitter Moolenburgh.

Parkeerbeleid aangenomen
Na de uitgebreide discussie werd het parkeerbeleid met een meerderheid van de gemeenteraad aangenomen. Dat betekent dat er vanaf komende zomer een fiscaal parkeerregime gaat gelden voor heel Zandvoort. Opvallend is dat de voltallige oppositie tegenstemde. De coalitie steunde het voorstel, waardoor de stemming resulteerde in 7 tegen en 9 voor.

Entree Zandvoort
De stedenbouwkundige visie voor het Badhuisplein was een hamerstuk maar die voor Entree Zandvoort stond als een bespreekstuk op de agenda. Het is een visie die gaat over een herontwikkeling van het Entree gebied. OPZ-fractievoorzitter Peter Kramer sprak namens zijn fractie een aantal bezwaren uit tegen de voorgestelde visie. Kramer kwalificeerde de eisen die de dienst Rijnland stelt als ‘onwerkbaar’ en ziet in het huidige voorstel geen opties voor op of aanvulling van het college. Verder stelde OPZ een aantal wijzigingen voor op de stedenbouwkundige visie Entree. “De torens naast het Palace Hotel worden openbaar aanbesteed en minimaal 50% van het te realiseren vloeroppervlak wordt bestemd voor wonen, waarvan 50% bestemd voor goedkope koop, met voorkeur voor ingezetenen van Zandvoort, en 50% bestemd voor duur”, valt te lezen in een eerder ingediend amendement.

PVV’er Marco Deen sprak, net als in de commissie, zijn bezwaar uit tegen de “overmatige uitbreiding van het hotelaanbod” dat in deze visie werd voorgesteld. Hij deed het voorstel om meer woningbouw te realiseren bij dit plan. Hij wees bovendien op de financiële haken en ogen die aan de stedenbouwkundige visie zitten. Deen: “Dit voorstel is in feite een stem tegen meer woningen en daarin spreken veel fracties zichzelf tegen”. Karim el Gebaly (GroenLinks) en Maaike Koper (PvdA) spraken zich expliciet uit tegen de woorden van Deen.
Wethouder Verheij wees erop dat draagvlak nog altijd een heel belangrijk element is “en daar is heel hard aan gewerkt”. De wethouder gaf ook aan dat de invulling van uitsluitend woningen, waar Kramer naar verwijst, voor de destijds voorgestelde ontwikkeling van de midden-boulevard relevant was. “Dit is in de Entree visie, waar woningen worden gerealiseerd aan voornamelijk de Engelbertstraat, een wezenlijk andere situatie”. Ook dit belangrijke agendapunt werd uiteindelijk met de 7 oppositiestemmen tegen en de 9 coalitiestemmen voor, aangenomen.

Besluitvaardigheid
Er werd vervolgens nog over een groot aantal andere punten ook een besluit genomen. Zo zijn de bereikbaarheidsvisie, die nog een behoorlijk felle discussie opleverde, en de decemberrapportage dinsdagavond goedgekeurd door de gemeenteraad. Bekijk voor alle besluiten die dinsdagavond zijn genomen bij de raadsinformatie op de website van de gemeente.

De gemeenteraad gaat met kerstreces en komt op 11 januari in het nieuwe jaar weer bij elkaar voor de raadscommissie.

Tekst: Jelmer Koper

Deel dit: