4 augustus 2021

Dalende trend in populatie damherten

De groei van de damhertenpopulatie is sinds 2016 door het uitgevoerde beheer omgebogen in een daling van het aantal dieren, zo blijkt uit rapportage van de Faunabeheereenheid. Desondanks is de streefstand zowel in de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD) als in het Nationaal Park Zuid Kennemerland (NPZK) nog steeds niet bereikt.

Het beheer van de populatie damherten is nodig om ook andere dieren en planten die in het gebied leven te beschermen. Als gevolg van de overbegrazing door damherten is niet alleen de insectenstand maar ook die van karakteristieke vogelsoorten als de Nachtegaal achteruit gegaan. Gevreesd wordt zelfs voor de Houtsnip.

Natuurbruggen en hekwerk

Van de drie natuurbruggen die zijn aangelegd, zijn er twee in gebruik. Zolang de populatie nog niet beperkt is tot de streefstand, zullen de natuurbruggen voor damherten afgesloten blijven om te voorkomen dat de populatie in NPZK toeneemt door overloop uit de AWD. Verder is er 800 meter hekwerk geplaatst langs de westrand van de AWD. Beheerders ervaren dat het hek in combinatie met de uitvoering van actief beheer heeft geleid tot vermindering van het aantal damherten dat regelmatig de bebouwde kom intrekt.

Aantal aanrijdingen stabiel

Ondanks extra verkeersmaatregelen en het populatiebeheer is het aantal aanrijdingen met damherten in de periode 2014-2019 niet gedaald. In 2019 waren er zelfs meer aanrijdingen dan ooit: 62. Ook hebben er meerdere ongelukken tussen damherten en treinen plaatsgevonden en is het treinverkeer meerdere keren stilgelegd omdat damherten op of langs het spoor liepen.

Streefstand

Voortzetting van het huidige beheer betekent dat het nog een aantal jaren duurt voordat de streefstanden zijn bereikt. Gezien de schade aan natuur en verkeer bestaat er een sterke voorkeur voor een toename van de beheerinspanning, met als doel de streefstanden eerder te behalen. De streefstand in leefgebied NPZK is 200 damherten, in leefgebied AWD/BN (Boswachterij Noordwijk) 600-800 damherten.

De populatieomvang van 3.283 dieren in april 2020 komt nog niet in de buurt van het streefcijfer van circa 1.000 dieren in het voorjaar van 2022. Als dat aantal bereikt wordt, zullen in de AWD circa 400 en in NPZK circa 70 dieren per jaar afgeschoten moeten worden om de aantallen op peil te houden.

Meer informatie over het ‘Faunabeheerplan damherten in het Noord- en Zuid-Hollandse duingebied 2020-2026’ is te vinden op de website van de Faunabeheereenheid.

Deel dit: