18 mei 2021

Betonnen bak onder bestuurlijke dwang gesloopt

Bij een woning ‘in de bocht’ in de Kostverlorenstraat is afgelopen week onder bestuurlijke dwang een in aanbouw zijnde betonnen bak gesloopt. Het gevaarte was zonder vergunning gebouwd, waarbij het ook nog eens deels op het terrein van de buren was geplaatst.

De kwestie speelt al heel lang. Op 7 oktober 2015 is er een omgevingsvergunning afgegeven voor de bouw van een verdiepte keldergarage op het perceel Kostverlorenstraat 101. In het voorjaar van 2016 zijn daar bouwwerkzaamheden verricht. De keldergarage zou verdiept worden aangelegd. Die werkzaamheden zijn echter niet uitgevoerd en de betonnen constructie van de kelderbak bleef dus boven de grond staan.

Als een vergunninghouder geen gebruik (meer) maakt van zijn omgevingsvergunning kan het college besluiten om de omgevingsvergunning in te trekken. In dit geval werd daartoe besloten omdat de vergunning bedoeld was voor de aanleg van een kelderbak onder de grond. De bevoegdheid op het besluit tot intrekken is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op 10 mei 2018 heeft het college van de buurman een verzoek ontvangen om de omgevingsvergunnning in te trekken. Ongeveer 60% van de betonnen bak bevond zich namelijk op zijn terrein. Het college heeft vervolgens de vergunninghouder de mogelijkheid gegeven om de werkzaamheden alsnog te voltooien. Dat bleek voor hem echter niet mogelijk. Daarom heeft het college op 6 september van dat jaar besloten de vergunning in te trekken. De bezwarenprocedure tegen die intrekking heeft de vergunninghouder verloren.

Omdat de kelderbak er na 6 september 2018 zonder omgevingsvergunning lag, was het een illegaal bouwwerk geworden. Het college heeft met dwangsommen de vergunninghouder aangeschreven om de bak te (laten) verwijderen. Ook daarover zijn bezwaarprocedures gevoerd waarbij de gemeente in het gelijk werd gesteld door de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

Omdat die dwangsommen geen effect hadden, heeft het college op 17 maart 2021 uiteindelijk besloten tot een last onder bestuursdwang. Die hield in dat als de bak niet binnen zes weken zou zijn verwijderd, de gemeente de bak zelf zal laten verwijderen op kosten van de overtreder. Die verwijderingswerkzaamheden zijn vorige week dinsdag gestart en zijn nu zo goed als afgerond.

Deel dit: