22 juni 2022

Ambitieuze coalitie verdedigt kritiek op ‘weinig concreet’ akkoord

Een ‘speciaal welkom’ heette de voorzitter van de extra ingelaste raadsvergadering, David Moolenburgh, dinsdag 21 juni de raadsleden en andere aanwezigen. Het beloofde een bijzondere avond te worden, met de langverwachte installatie van het nieuwe college. Ook zou er gesproken worden over het begin deze maand gesloten coalitieakkoord.

Ten eerste stond de installatie van twee raadsleden op de planning. Met het ontslag van Gert-Jan Bluijs (CDA) en Peter Kramer (OPZ), beide kandidaat-wethouder, werden respectievelijk Kenny Bol en Bruno Bouberg Wilson beëdigd. Tevens werd Harry Lemmens benoemd tot buitengewoon raadslid voor de VVD, omdat raadslid Lars Carree kandidaat-wethouder voor deze partij was.

Harmonie

Vervolgens werd het coalitieakkoord ‘Voor Zandvoort’ uitgebreid onder de loep gelegd. Jerry Kramer (Jong): “Het resultaat van onderhandelingen voor de toekomst van Zandvoort, dat ligt nu voor u. Ons dorp moet weer gaan bruisen.” Hij bedankt de aanwezige formateur Jeroen Nobel voor zijn inspanningen en overhandigde hem een bloemetje. Volgens Kevin Stephan (CDA) zijn er nog veel keuzes te maken op basis van de in het akkoord genoemde ambities. “Het heeft wel degelijk geschuurd op een aantal punten. Maar de scherpe kantjes zijn er gelukkig nu vanaf.” Hij benadrukte daarbij dat genomen besluiten in de vorige periode daar richting aan moeten geven.

Belinda Göransson (OPZ) zei vooral uit te gaan van de sfeer “van positiviteit en harmonie die het formatieproces heeft getekend”. Sven Drommel (VVD) zag dat in een aantal zaken nog de balans moet worden gevonden. Hij stak daarbij de hand uit naar de gehele raad om dat uit te werken.

Oppositie

Daarna was het woord aan de oppositie. Marco Deen (PVV) hield het kort met de mededeling “erg content” te zijn met de voornemens van de nieuwe coalitie. “We zien zelfs veel van ons eigen programma erin terug.” Deen zegt altijd bereid te zijn nauw samen te werken.


Maaike Koper (PvdA) begon haar inbreng met punten die haar in positieve zin opvielen. Zoals ontwikkeling beleid dat wordt doorgezet en richting uitvoering kan gaan. Maar toch vindt zij het grotendeels bestaan uit “weinig concrete voorstellen”. “We zien de voornemens, maar missen de uitwerking en financiële onderbouwing.”

Mirko Gerrits (ZEE) onderschrijft de beknopte uitwerking van de ambities. “Zo missen voor ons bij de bestuurscultuur veel essentiële onderdelen als communicatie, het laten zien hoe je besluiten uitvoert en openheid richting de inwoners.” Gerrits zegt in te zetten op een constructieve samenwerking en wil daarbij graag een van de door ZEE uitgedachte plannen presenteren.

Michiel Hermsen (D66) gaf op geheel eigen wijze zijn kijk op de gepresenteerde plannen. Hij constateerde tientallen keren de woorden ‘onderzoeken’, ‘ambitie’ en ‘we gaan er naar kijken’ in het document. Dat zou volgens Hermsen tekenend zijn voor “dit nietszeggende akkoord met veel tegenstrijdigheden”. Daarnaast uitte Hermsen zijn ongenoegen over het formatieproces waarbij D66 weinig tot niet bij zou zijn betrokken. “Wij zien formateur Nobel vanavond pas voor het eerst.” Tot slot verwees Hermsen naar het radio-interview dat hij afgelopen zaterdag bij ZFM Zandvoort gaf waarin hij uitgebreid zijn bevindingen al deelde. “Communiceren via de media is immers momenteel de norm”, voegde hij op een licht cynische toon toe.

Karim el Gebaly (GL) is enthousiast over de mate van focus op participatie waar in zijn ogen de nodige ruimte voor is opgenomen. Wel mist hij input en plannen voor “het urgente probleem van kansenongelijkheid dat ook in Zandvoort opspeelt”. Voor GroenLinks blijft de “summiere” aandacht voor duurzaamheid een pijnpunt. “Ik schrik van het gebrek aan ambitie voor dit beleidsterrein”, aldus een bereidwillige el Gebaly.

Vertrouwen

Uit de reactie van de coalitie blijkt dat ook zij openstaan voor suggesties vanuit de niet-coalitiepartijen. “Ik voorzie voldoende ruimte om voor iedere partij een eigen draai te kunnen geven aan voorgenomen beleid. Daarbij is vertrouwen de kern”, beschouwde Jerry Kramer (Jong) die nogmaals aanstipte vooral vooruit te willen kijken.

“Het is niet voor niks dat bestuurscultuur bovenaan het akkoord staat”, begon CDA-fractievoorzitter Kevin Stephan zijn opvallend uitgebreide repliek. “Daarvoor is alleen al de samenstelling van deze coalitie een goed symbool.” Hij benoemde een aantal terreinen waarop de kritieken zijns inziens terecht zijn. “Het ontbreken van een financiële onderbouwing is het gevolg van blijvende onzekerheid van de (inter)nationale ontwikkelingen zoals de oorlog in Oekraïne en de gascrisis.”

Göransson ging door op de invulling van de nieuwe bestuurscultuur. “Die kan alleen samen bereikt worden. Dat hangt heel erg af van gedrag en de houding van alle raadsleden, het college, maar ook inwoners en ondernemers.” Drommel zei dat hij nog genoeg kansen ziet en uiteindelijk ‘tevredenheid’ een gepaste emotie vindt bij dit akkoord.

Op de verdediging van de coalitie geven D66 en GroenLinks nog een toon zettende reactie. “Niet terugkijken, maar wel leren van het verleden, anders zet je geen stap vooruit”, gaf Hermsen nog mee. Waar El Gebaly juist hoopvol is over de beloftes: “We moeten uit de loopgraven komen.”

Nadat iedereen zijn zegje had gedaan werd uiteindelijk gestemd over de vaststelling van het coalitieakkoord. Daaruit kwam D66, met 1 zetel, als enige tegenstemmer uit de bus. De andere partijen zeiden graag het voordeel van de twijfel te willen geven. “Dit kan ook het begin zijn van die nieuwe bestuurscultuur”, verklaarde ZEE-voorman Gerrits zijn stem.

Nieuw team

De eerder al bekend gemaakte kandidaat-wethouders werden tot slot geïnstalleerd. Na een formele maar ‘zeer zorgvuldige’ stemmingsprocedure door de raadsleden kon overgegaan worden naar de benoeming van het nieuwe team. Achtereenvolgens werden Martijn Hendriks (Jong), Peter Kramer (OPZ), Lars Carree (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) benoemd in hun functie als wethouder. Wie welke taak op zich neemt, ofwel de portefeuilleverdeling, werd nog niet bekend gemaakt. De vuurdoop van het kersverse college vindt volgende week plaats tijdens de raadsvergadering van deze maand.

Tekst: Jelmer Koper

Deel dit: