23 februari 2021

Adviescommissie gaat zich buigen over de financiële knelpunten Zandvoort Haarlem

De colleges van Zandvoort en Haarlem zijn al sinds augustus vorig jaar in gesprek over de uitkomsten van de tussenevaluatie van de ambtelijke samenwerking, uitgevoerd door bureau Berenschot. De aanbevelingen die daarin werden gedaan hebben geleid tot constructief overleg, waarin concrete vooruitgang werd geboekt. Over de financiering van de samenwerking zijn de meningen echter onverminderd verdeeld; Haarlem wil dat Zandvoort meer betaalt en Zandvoort wil meer waar voor zijn geld.

Dat heeft de colleges gezamenlijk doen besluiten een beroep te doen op de geschillenregeling waarin de samenwerkingsovereenkomst voorziet. Zowel Zandvoort als Haarlem zal nu een onafhankelijke deskundige aanwijzen, die samen met een door hen te benoemen voorzitter een adviescommissie gaan vormen. Binnenkort wordt bekendgemaakt wie er in de adviescommissie plaats gaat nemen en op welke termijn zij hun bevindingen zullen presenteren.

Deze mededeling bereikte de gemeenteraad op een curieus moment; vijf minuten voor aanvang van de raadsvergadering van verleden week. Het kon niet verhinderen dat een motie van OPZ waarin een apart onderzoek naar de toekomst van de samenwerking werd gevraagd met steun van VVD en PVV werd aangenomen. Het is nog niet bekend hoe het college uitvoering aan de motie gaat geven, maar het ligt voor de hand om het verlangde onderzoek mee te nemen in reeds geplande onderzoeken naar het functioneren van de samenwerking.

Deel dit: